Trapp og heis tilpasset til funksjonshemmet

Lurer du på noe om universell utforming i TEK10?

Lurer du på noe? (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Mange lurer ofte på de samme tingene. Under "Ofte stilte spørsmål" har vi samlet et utdrag av spørsmål som går igjen fra gang til gang. Spørsmålene kan være fra bransjen, kommunene eller fra privatpersoner. Dersom du har et spørsmål som du tror kan legges inn her, ber vi deg ta kontakt med oss. Send da en mail til vaghei@be.no

26.01.2011

I hvilke bygg er det krav om universell utforming?

Svar: Dette fremkommer i § 12-1 i byggteknisk forskrift (TEK10). Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt utformet.


Er det krav om universell utforming i boliger?

Svar: Det stilles ikke krav om universell utforming i boliger men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. For hvilke boliger dette kravet slår inn for, se neste spørsmål og TEK10 § 12-2.


Når er det krav om tilgjengelig bolig?

Svar: Viser til §12-2 i TEK10 som angir krav om tilgjengelig boenhet. Det er krav om tilgjengelig boenhet dersom boenheten er i bygning med krav om heis eller dersom alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet.
Dette gjelder også for eventuelle sokkelleiligheter som har egen separat hovedinngang.


Hvilke krav gjelder for friitdsboliger?

Svar: De krav som gjelder for fritidsboliger er spesifisert i § 1-2 i forskriften. Det bør merkes at dersom det er en fritidsbolig med flere boenheter vil kravene gjelde fullt ut som for vanlige boliger.


Hvilke krav stilles det til rom i hoteller og overnattingsbygg?

Svar: Det vises til § 12-7 pkt 5 som sier at i byggverk med krav til universell utforming og som har mange rom med samme funksjon, er det tilstrekkelig at 1/10 (av det totale antall rom) av rommene er universelt utformet i henhold til bestemmelser i forskriften.


Gjelder krav om tilgjengelig bad/toalett for alle boenheter?

Svar: Ja, kravene gjelder for alle boenheter uavhengig av hvor toalettet er plassert. Minst et bad/toalett i boenheten må tilfredsstille kravene. Bestemmelsen i § 12-9 1. ledd medfører ingen krav om installering av rullestolheis eller liknende. Det er heller ingen krav om at badet må bygges i inngangsplanet.


Er det krav om sikkerhetsruter i boliger?

Svar: TEK10 krever ikke sikkerhetsglass for vanlige vinduer i boliger dersom vinduenes underkant er minst 0,8m over gulv. Likevel må prosjekterende alltid vurdere om løsningen kan utgjøre særlig fare for barn ved fall eller lek. Dersom dèt er tilfelle må det foretas sikring med sikkerhetsruter eller avskjerming. jf. også § 12-20 i forskriften.


Dersom terrenget er for bratt til at stigning på 1/20 kan oppnås, kan kravet utgå for gangatkomst til bygning med boenhet uten krav om heis. Men gjelder dette også for kravet om trinnfrihet?

Svar. Kravet om stigning og trinnfrihet kan utgå dersom terrenget er for bratt (kommunen må avgjøre dette i hvert enkelt tilfelle).


Er det krav om heis i eneboliger med 3 etasjer eller mer?

Svar: Det er ingen krav om heis i eneboliger eller i rekkehus. Det vises til veiledning til §12-3 til forskriften på BEs hjemmesider.


Dersom det i en boenhet slår inn krav om tilgjengelig boenhet, vil dette medføre krav om snusirkel i alle soverom?

Svar: Ja. Etter TEK10 § 12-7 skal alle rom i boenheter med krav om tilgjengelighet være tilgjengelige og tilrettelagt for person som benytter rullestol. I boenheter med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet gjelder kravene kun for inngangsplanet.


Hvilke krav gjelder for studentboliger og hybler?

Svar: Studentboliger regnes som boenheter og de samme prinsipper som gjelder for boenheter vil dermed også gjelde for studentboliger.


Kan man fortsatt bygge vertikaldelte og horisontaldelte boliger uten å ha krav om heis?

Svar: Ja, det kan fortsatt bygges vertikaldelte og horisontaldelte tomannsboliger uten krav om heis. For eneboliger, vertikaldelte tomansboliger, rekkehus samt horisontaldelte tomannsboliger hvor adkomst fra inngangsparti til boenheten ikke går over mer enn èn etasje, er det ikke krav om heis.


Er det ulike krav til dørbredder i boenheter med krav om tilgjengelig boenhet og boenheter uten krav om tilgjengelighet?

Svar: Det differensieres ikke mellom boenheter med krav om tilgjengelighet og boenheter uten krav om tilgjengelighet. Dvs at kravet om 0,8m fri bredde (tilsvarende 9M dør) gjelder internt både for boenheter med krav om tilgjengelighet og alle andre boenheter.


Forskriften stiller krav på fri bredde i dører. Hvilke modulmål tilsvarer disse?

Der forskriften krever 0,8 m, 0,9 m eller 1,2 m fri bredde på dør, kan det benyttes dør med modulmål hhv. 9 M, 10 M eller 13 M for utvendig karm. Dette forutsetter at den endelige fri bredde, dvs. i det ferdige byggverket, er så nær opp til kravet til fri bredde som mulig og ikke underskrider dette med mer enn 0,05 m.


Hvordan måles terskelhøyden?

Terskelhøyde måles som avstand mellom ferdig gulv og overkant terskel.


Denbilde for funksjonhemedene anvisningen gir en oversikt over krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) til tilgjengelighet og utforming av boenheter og boligbygninger. Dette omfatter generelle krav til brukbarhet og sikkerhet, krav til tilgjengelighet for bevegelseshemmede («tilgjengelig boenhet» og «tilgjengelig bad og toalett») og krav til rømningsveier. Anvisningen omhandler ikke utendørs krav eller tekniske forhold som oppbygging av konstruksjoner eller fuktsikkerhet.
Denne anvisningen henviser til andre aktuelle anvisninger som utdyper hva kravene innebærer, gir anbefalinger og viser gode løsninger som oppfyller forskriftskravene. Denne anvisningen handler kun om krav i TEK10, og viser derfor ikke til NS 11001-2 Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger, da den har strengere krav enn TEK10. Standarden gjelder kun dersom den er avtalt.

 

Last ned pdf om Estetisk utforming og tilgjengelighet

Last ned pdf om Trapp og heis tilpasset bevegelseshemmetv