Trappenormen - Norsk standard. 3932

Utforming av trapper

norm bilde Ifølge veiledningenbør stigningsvinkelen på innvendige trapper være mellom 30° og 36°, og ifølge [931] bør den helst være mellom 30° og 34°. Forskning tyder på at en stigning på rundt 30° er mest bekvem for funksjonsfriske personer. For personer med nedsatt funksjonsevne kan en slakere vinkel være mer bekvem.
I utvendige trapper bør stigningsvinkelen være 30° eller mindre, ifølge veiledningen til TEK.
I svingte trapper måles stigningsvinkelen i ganglinja.
Veiledningen til TEK har ikke anbefalinger for stigningsvinkelen til kjeller- og loftstrapper.
Trappeformel: inntrinn og opptrinn 420mm

421 Trappeformelen. Hovedregelen er at forholdet mellom inntrinn og opptrinn i trapper med normal stigningsvinkel bør følge trappeformelen: 1 inntrinn + 2 opptrinn = 620 ± 20 mm.
422 Anbefalte stigningsforhold. Figur 422 viser ulike anbefalinger for stigning og forholdet mellom opptrinn og inntrinn. Fig. 422
Ulike anbefalinger for stigning og forholdet mellom opptrinn og inntrinn.
Trappeformelen er markert med rød strek og yttergrensene for formelens slingringsmonn er markert med rød stiplet strek.
Ifølge NS 3932 skal inntrinn, opptrinn og stigningsvinkel være innenfor grått felt.
Ifølge [931] bør inntrinn og opptrinn være innenfor gult område, bortsett fra i bygninger med mange brukere med nedsatt funksjonsevne og bygninger beregnet for mange mennesker, hvor [931] anbefaler at inntrinnene er over 300 mm.